กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสมพิศ  กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางธนารี  ภาวะบุตร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ(คศ.บ.)
หัวหน้างานแนะแนว
นางจิราภรณฺ์ พรมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว