กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสมศรี ค่ายหนองสวง
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางธนารี  ภาวะบุตร
คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ(คศ.บ.)
หัวหน้างานแนะแนว
นางจิราภรณฺ์ พรมบูรณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว