กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางรัตนา แพงดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางพรรณิภา จันทวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรม)
นางบุญวรางค์ เหลาพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
นายสาลี่ กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน)
นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.)
นายอุกฤษ มะโนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
นางสมพิศ  กางทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
นางสาวอรสา บัวป่า
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิ บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
 
นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)