กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
นางพนาวัลย์ งอสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(เคมี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 
นางสมศรี ค่ายหนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.(วิทย์์ทั่วไป)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางพรศิริ หล้ามงคล
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.(ชีววิทยา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา
ครูชำนาญการ
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.)สาขาชีววิทยา
นายศุภชัย ยศตะโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.(ฟิสิกส์)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(วทบ.) (ฟิสิกส์)
น.ส.เพ็ญสิริ  นนตะเสน
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)
นางกนิษฐา  กลยนี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วท.บ.เคมี
น.ส.นิตยา สังคณิตย์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
น.ส.บุบผา พรหมบุตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)