กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
นางพนาวัลย์ งอสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(เคมี)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 
นางพรศิริ หล้ามงคล
ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.(ชีววิทยา)
นายศุภชัย ยศตะโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.(ฟิสิกส์)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
น.ส.กนิษฐา  กลยนี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วท.บ.เคมี
นางสุจิตรา วภักดิ์เพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (วิทย์ทั่วไป)
คม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต(วทบ.) (ฟิสิกส์)
นางเพ็ญสิริ  พิชัย
ครู อันดับ คศ.2
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)
 
น.ส.ณัฐวรัญช์พร สังคณิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
นางบุบผา ทะวะบุตร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)