นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2561
นายกฤษณะ พรมสิทธิ์
วิชาเอก สังคมศึกษา ปี 5
นายเอกพงษ์ มาสวัสดิ์
วิชาเอก สังคมศึกษา ปี 5

น.ส.นัชฬาภรณ์ โคระดา
วิชาเอก สังคมศึกษา ปี 5

นายอลงกรณ์ คำบุญเรือง
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 5