ประวัติผู้อำนวยการ

1. ชื่อ นายนิวัติ  สกุล  สุวรรณชัยรบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ เลขที่ประจำตำแหน่ง  627xx
2. ชื่อ - สกุลภาษาอังกฤษ    Mr.NIWAT    SUWANCHAIROB 
3. เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3-4705-xxxxx-xx-x
4. วัน เดือน ปีเกิด  14 กันยายน 2500
5. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน 330/12 หมู่ 14 ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000  หมายเลขโทรศัพท์  0899439327
6. วัน เดือน ปี ที่บรรจุ 16   พฤษภาคม  2521
7. วัน เดือน ปี ที่เกษียณอายุ 30 กันยายน 2560
8. ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.4) สถานศึกษา โรงเรียนบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ระดับประถมศึกษา (ป.5-ป.7) สถานศึกษา โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ระดับมัธยมศึกษา (มศ.1-มศ.3) สถานศึกษา โรงเรียนสว่างศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  อักษรย่อ  ป.กศ.  จากสถาบัน วิทยาลัยครูสกลนคร  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง อักษรย่อ ป.กศ.สูง  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จากสถาบัน วิทยาลัยครูสกลนคร  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527
ระดับปริญญาตรี วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต  อักษรย่อ  ค.บ.  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์  จากสถาบัน  วิทยาลัยครูอุดรธานี 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526
ระดับปริญญาโท  วุฒิ  การศึกษามหาบัณฑิต  อักษรย่อ  กศ.ม.   สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา จากสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2543 
9. E-mail     Directer07@hotmail.com
10. กรุ๊ปเลือด      B
11. ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1
จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
อักษรย่อ  จ.ช.
รับเมื่อวันที่  5 ธ.ค. 29
2
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
อักษรย่อ ต.ม.
รับเมื่อวันที่  5 ธ.ค. 32
3
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
อักษรย่อ ท.ม.
รับเมื่อวันที่  5 ธ.ค. 38
4
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
อักษรย่อ ท.ช.
รับเมื่อวันที่  5 ธ.ค. 43
5
เหรียญจักรพรรดิมาลา
อักษรย่อ ร.จ.พ.
รับเมื่อวันที่  5 ธ.ค. 46
12. ประวัติการทำงาน
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
16 พ.ค.21
ครู 2 โรงเรียนคำตากล้าราชประชสงุเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
14 ก.พ.37
รก.ผช.ผอ.โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
6 ธ.ค.39
รก.อจญ.โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
1 ม.ค.40
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบะฮีวิทยาคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
1 ต.ค.44
ผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
1 ต.ค.48
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
18 ต.ค.56
-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร