กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

นางวารุณี อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางระเบียบ ป้อมไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
นายเกียรติกมล  นาจาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.)
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
นายอัคเดช ศรีพรหม
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
น.ส.กนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
นางณิชารัตน์ ทองมาก
พนักงานราชการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์