กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางวารุณี อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางระเบียบ ป้อมไชยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
นายเกียรติกมล  นาจาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.)
นายอัคเดช ศรีพรหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
น.ส.กนกพิชญ์  ชาติชำนิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์
นางสาวณิชารัตน์ ไชยปัญหา
ครูอัตราจ้าง
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คณิตศาสตร์