กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.(พลศึกษา)
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
(คบ.พลศึกษา)
 
นายปัญญาวุธ จันทรังสี
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. พลศึกษา