กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 
นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ(ค.บ.พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
 
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.(พลศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 
นายปัญญาวุธ จันทรังสี
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. พลศึกษา