ทำเนียบอดีตผู้อำนวยการ


ฝ่ายบรหาร
นายปิยะ สีหาคม
อาจารย์ใหญ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์
ผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายบุญเลิศ สาขามุละ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายแพง ทองปลิว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายคำสิงห์ ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
นายสมเกียรติ ศุภวรรธนะ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพเทคโนโลยี
นายสุวัชรชัย ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์
ผู้อำนวยการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายบัญชา เจริญชัย
ผู้อำนวยการ
นายมงคล แสงศรี
ผู้อำนวยการ
นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการ
 
นายสาทิน  ไชยรา
ผู้อำนวยการ
 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายปิยะ สีหาคม
กศ.บ.
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2514-2517
2
นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์
ศศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2517-2524
3
นายบุญเลิศ สาขามุละ
ค.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2524-2527
4
นายแพง ทองปลิว
ศศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2528-2532
5
นายคำสิงห์ ศรีสำราญ
ศศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2532-2536
6
นายสมเกียรติ ศุภวรรธนะ
ศศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2536-2539
7
นายปริญญา อินทรวิศิษฏ์
ค.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2540-2543
8
นายสุวัชรชัย ไชยเชษฐ์
ค.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-2543
9
นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์
ค.บ.
รก.ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-2543
10
นายบัญชา เจริญชัย
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2544-2548
11
นายมงคล แสงศรี
ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2548-2556
12
นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2556-2560
13
นายสาทิน  ไชยรา
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน