คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์
ประธานกรรมการ
(นายกเทศมนตรีเทศบาลพรรณานิคม)
 
นายสำเริง  ทัพเสรีผไทย
กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ

นายสุขุม  จันทร์เกษ
กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ

นางวารุณี  สาขามุละ
กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ

นายกัมปนาท สุจริต
กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ

นางวัลภา  ทิพย์สิงห์
กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ
นายสุชาติ ซาระวงศ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายบุญเจริญ เกื้อทาน
กรรมการผู้แทนครู

นายฐานพัฒน์ ไชยสาคร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายศักดิ์พล พุฒพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นายศักดิ์ณรงค์ สีหาคม
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูวินัยธรธนพล ธนพโล
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระปลัดคมสันต์ ปภสฺสโร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
ประธานกรรมการและเลขานุการ
 This gallery created with Express Thumbnail Creator