กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 
นายทศพล พยัคฆพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)(ดนตรีศึกษา)
นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.)
(หลักสูตรและการสอน)
นางสาวจงกล ภิรมย์กิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ทัศนศิลป์