ฝ่ายบริหาร
นายสาทิน  ไชยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
นางเพชรสุดา  จันทรังษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)

นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
รักษาการรองผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
รักษาการรองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)

นายบุญเจริญ เกื้อทาน
รักษาการรองผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)