ฝ่ายบริหาร
นายสาทิน  ไชยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
(การบริหารการศึกษา)
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
วิทยาศาสตร์ศึกษา (กศ.ม.)

นางเพชรสุดา  จันทรังษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)