ประวัติอำเภอพรรณานิคม  โดยสังเขป
    คำขวัญจังหวัด พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
    คำขวัญอำเภอ พระธาตุภูเพ็กงดงาม วัดถ้ำขามร่มรื่น ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น 
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4277-9126 
หมายเลขโทรสาร 0-4277-9126 
เว็บไซต์อำเภอ - 
                     ข้อมูลทั่วไป 
1.ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะ " บ้านพังพร้าว " ขึ้นเป็นเมืองพรรณา ขึ้นกับเมืองสกลนครต่อมาในปี พ.ศ.2445 ทางราชการได้เปลี่ยนระเบียบการปกครองใหม่ เมืองพรรณานิคม จึงได้เปลี่ยนเป็น " อำเภอพรรณานิคม " ขึ้นกับจังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้ 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 673.798 ตร.กม. 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ค่อนข้างร้อนชื่น 
ข้อมูลการปกครอง 
1.ตำบล.......10.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง 
2.หมู่บ้าน....130.... แห่ง 4.อบต........10 ... แห่ง 
                     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ทำนา
2. ทำไร่ 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืช  ฤดูแล้งเลี้ยงสัตว์  รับจ้าง
3.จำนวนธนาคาร   มี 1 แห่ง ได้แก่   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
                     ด้านสังคม 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โทร. 0-4277-9117
โรงเรียบ้านบัวราษฎร์บำรุง โทร. 0-4277-9311
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร โทร. 0-4270-6230
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา โทร. 0-4270-3215
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา โทร. 0-4274-5503
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม โทร. 0-4298-1027
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล โทร. 0-4270-6117 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ - 
                     ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
   อุทยานแห่งชาติภูพาน  ป่าสงวนแห่งชาติ    ป่าสงวนแห่งชาติโนนอุดม
                     ด้านประชากร 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 79,964 คน 
2.จำนวนประชากรชาย รวม 37,970 คน 
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 38,547 คน 
4.ความหนาแน่นของประชากร 118.65 คน/ตร.กม. 
                     ด้านการคมนาคม 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ -
- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ - 
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ - 
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ - 
                    ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ แตงโม  แตงแคนตาลูป  มะเขือเทศ  
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ลำน้ำอูน  ห้วยอูนเฒ่า  ห้วยปลาหาง 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเย็บรองเท้าและทำเครื่องหนัง ตั้งอยู่ บ้านบัวน้อย หมู่ 5 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/09/2012